Ulama Klasik Syiah

Ayatullah Al-Uzhma Syeikh Lutfullah Shafi Gulpaygani

gulpaigoni

Salah seorang fuqaha besar di kota Qom yang kini aktif mengajar ilmu fiqih dan ushul fiqih pada jenjang Bahtsul Kharij. Beliau memiliki hasil karya yang sangat berharga tentang Imam Mahdi a.s. Beliau dilahirkan di kota Gulpaygan pada tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1337 H. Ayah beliau, Ayatullah Akhund Mulla Muhammad Jawad Shafi, adalah seorang ulama yang banyak meninggalkan karya tulis.

Read More »

Syaikh Mufid

syaikh Mufid

Kelahiran Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Nu‘man yang lebih dikenal dengan julukan Syaikh Mufid. Ia dilahirkan di tengah berkecamuknya krisis akidah dan politik pada tahun 338 Hijriah di pinggiran kota Baghdad.

Read More »

Sayid Radhi

Kelahiran Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Muhammad bin Husain bin Musa al-Musawi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 359 Hijriah di kota Baghdad. Ia berasal dari sebuah keluarga yang mulia dan memiliki hubungan nasab dengan para imam ma‘shum as. Dari jalur ayah, silsilah keturunannya sampai kepada Imam Musa al-Kazhim as dan dari jalur ibu, nasabnya sampai kepada Imam Zainal Abidin as-Sajjad ...

Read More »

Syaikhul Masyayikh Muhammad Al-Kulaini

Kelahiran Faqih dan perawi hadis mazhab Syi‘ah yang paling tersohor pada belahan kedua abad ketiga dan belahan pertama abad keempat tahun Hijriah adalah Tsiqatul Islam Syaikh Muhammad al-Kulaini. Ia dilahirkan pada masa kepemimpinan Imam Kesebelas mazhab Syi‘ah, Imam Hasan al-‘Askari di dalam pelukan sebuah keluarga yang terkenal dengan kecintaannya kepada Ahlulbait as.

Read More »

Sayyid Murtadha Alamulhuda

Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Ali bin Husein bin Musa yang lebih dikenal dengan nama Sayid Murtadha Alamulhuda. Ia lahir pada tahun 355 H. di sebuah keluarga mulia yang silsilah nasab mereka sampai kepada Imam Musa Al-Kazhim a.s. hanya dengan lima perantara. Yaitu Ali bin Husein At-Thahir bin Musa bin Muhammad bin Musa bin Ibrahim bin Musa Al-Kazhim a.s. bin ...

Read More »

Syaikh Abu Ja‘far Ath-Thusi

Kelahiran Ia adalah seorang faqih besar, muhaddis kenamaan, dan ilmuwan tersohor. Ia mendapat julukan Syaikhut Tha’ifah (Pembesar Mazhab Syi‘ah). Nama lengkapnya adalah Abu Ja‘far Muhammad bin Hasan bin Ali Ath-Thusi. Ia dilahirkan pada bulan Ramadhan 385 H. di kota Thus, Khurasan, salah satu kota besar di Iran.

Read More »

Sayyid Jamaluddin Asadabadi

Sayyid Jamaluddin Asadabadi

9 Maret 1897, hari syahidnya cendikiawan dan pejuang besar Dunia Islam, Sayid Jamaluddin Asadabadi. Pejuang besar ini dilahirkan di desa Asadabad, Provinsi Hamedan di Iran barat.Sejak kecil ia memiliki kecerdasan tinggi dan potensi besar dalam mempelajari ilmu.

Read More »